Close
|

ค้นหา

November 20, 2020

จากแกลลอนน้ำยาล้างไต สู่กระถางต้นไม้รีไซเคิล ความร่วมมือระหว่างเอสซีจี และ BDMS

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น เคล็ดลับสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความร่วมมือ ช่วยกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) เครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของไทย จากที่ได้ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับการใช้งานให้แก่ทั้งคนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมมาแล้วหลายโปรเจกต์ นำมาสู่ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เกิดเป็นโครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ทางการแพทย์อย่างแกลลอนน้ำยาล้างไตให้กลายเป็นกระถางต้นไม้สำหรับประดับตกแต่งภายในอาคาร มองเป้าหมายเดียวกัน เศรษฐกิจหมุนเวียนคือหลักการที่ทั้งสององค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทางเอสซีจีมีแนวปฎิบัติ SCG Circular Way เช่นเดียวกันกับ BDMS ที่มีนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare จึงเป็นที่มาของความร่วมมือผสานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน คุณเสริมศักดิ์ คำพิทูลย์ ผู้อำนวยการฝ่าย Customer Experience Management โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรว่า BDMS ได้เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare ซึ่งประกอบด้วย…
[elementor-template id="3478"]