Close
|

ค้นหา

November 19, 2020

ระยองโมเดล ความร่วมมือเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้เกิดแนวคิดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหลักสำคัญที่เอสซีจีนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ SCG Circular Way เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ หมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ จากจุดเริ่มต้นภายในองค์กร วันนี้เอสซีจีร่วมมือกับทุกภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ระดับชุมชน มุ่งสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม และเดินหน้าขยายผลสู่ระดับประเทศในอนาคต ทำความรู้จัก PPP Plastics และระยองโมเดล เส้นทางสู่เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในระดับประเทศย่อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างเป็นระบบ โครงการ PPP Plastics (Public Private Partnership for Plastic and Waste Management) จึงเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดขยะพลาสติกในทะลไทยลงให้ได้อย่างน้อย 50% ภายในปี 2570 โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีเข้าร่วมในฐานะ Co-founder และได้ร่วมออกความเห็นในการจัดทำ Road Map การจัดการขยะพลาสติก…
[elementor-template id="3478"]