Close
|

ค้นหา

November 30, 2016

PE 112 มาตรฐานท่อส่งน้ำประปาระดับโลก ร่วมพัฒนาเพื่อผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

เมื่อการขยายตัวของประชากร และความเจริญทางสังคมเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการอุปโภคบริโภคน้ำจืดซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็เป็นอีกพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ข้างต้น การเพิ่มขึ้นของปริมาณประชากรและนักท่องเที่ยว กลายเป็นสิ่งที่สวนทางกับปริมาณน้ำประปาที่สามารถผลิตได้ โดยพบว่าแหล่งน้ำจืดบนเกาะมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาในหน้าแล้ง ในขณะที่การนำน้ำทะเลไปผลิตน้ำประปา ก็มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และมีต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก นั่นจึงเป็นโจทย์สำคัญที่การประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะผู้รับผิดชอบพยายามศึกษาเพื่อเร่งแก้ปัญหา และนำมาซึ่งความร่วมมือในโครงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดทะเลระหว่างอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีถึงเกาะสมุย ซึ่งมีระยะทางของท่อยาวกว่า 120 กิโลเมตร แบ่งเป็นการวางท่อบนบกจากอำเภอพุนพิน ไปยังพื้นที่ชายฝั่งที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร และจากชายฝั่งลอดทะเลอีก 20 กิโลเมตร เพื่อขึ้นฝั่งที่เกาะสมุย            โครงการดังกล่าว นับเป็นโครงการวางท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย คือเป็นท่อ HDPE 800 มม. PN10 วางลอดทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร นั่นจึงเป็นสิ่งที่การประปาส่วนภูมิภาคให้ความสำคัญต่อการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและกำกับดูแลงานวางท่อ ได้แก่ บริษัท วิค แอนด์…
[elementor-template id="3478"]