Close
|

ค้นหา

March 24, 2020

EEC และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมไทย

ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ จากความสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่เป็นการเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมไปสู่ยุคอุตสาหกรรม วันนี้แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง ประเทศไทยจึงต้องเริ่มทำการยกระดับประเทศใหม่อีกครั้งเพื่อให้ยังรักษาความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการสร้างฐานความเจริญครั้งใหม่ของประเทศ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีและพัฒนาประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล All Around Plastics ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณเจริญชัย ประเทืองสุขศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด ที่ได้เข้าร่วมงานกับรัฐบาลในช่วงการจัดทำแผนในบทบาทของคณะทำงานประสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ถึงภาพรวมของโครงการ EEC และสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยควรเตรียมรับมือ รวมถึงโอกาสทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกจากการลงทุนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภาพรวม และความคืบหน้าของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือที่คุ้นหูกันในชื่อ อีอีซี ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อสร้างโมเดลการบริหารจัดการก่อนที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ โดยมีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน…
[elementor-template id="3478"]