Close
|

ค้นหา

March 16, 2020

AGCURA นวัตกรรมดิจิทัล สู่โซลูชันเพื่อเกษตรกรไทย

เมื่อกล่าวถึง IoT หรือ Internet of Things ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อุปกรณ์สมาร์ททั้งหลายสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากที่เคยเป็นเรื่องใหม่ ฟังดูไกลตัว ปัจจุบัน IOT ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนไปแล้ว ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและพัฒนาไปได้รวดเร็วจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี 4G ที่กระจายทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยบวกกับ Cloud Storage หรือระบบการจัดเก็บข้อมูลขนาดมหึมาที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลกแล้วนั้น ภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในวงการที่ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร Agcura (แอคคูร่า) เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้เกษตรกรไทยสามารถทำการเกษตรได้แม่นยำด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาเทคโนโลยีด้านเซนเซอร์เข้ามาผสมผสานกับความรู้ทางด้านการเกษตร ทีมงาน Agcura เริ่มต้นจากการลงพื้นที่สอบถามและทำความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดกับเกษตรกรทั่วประเทศไทยเพื่อตั้งเป็นโจทย์สำหรับการพัฒนานวัตกรรมในครั้งนี้ โดย 3 ปัญหาหลักที่พบ ได้แก่ สภาพอากาศที่แปรปรวนไม่อาจคาดเดาได้ ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาการจัดการทรัพยากร ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับ ‘น้ำ’ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพของผลผลิตและส่งผลต่อต้นทุน เนื่องจากการจัดการน้ำเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือนับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมและถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ด้วยปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้นจึงกลายมาเป็นโจทย์สำคัญที่ว่า เกษตรกรจะทราบปริมาณน้ำที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการให้น้ำได้อย่างไร การทำงานของ Agcura…
[elementor-template id="3478"]