Close
|

ค้นหา

March 30, 2017

ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย

“…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้   ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน             ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานผ่านโครงการต่าง ๆ หลากหลายด้านเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ดังพระราชดำรัสว่า “น้ำคือชีวิต” จึงทำให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำมากมายอันเกิดจากแนวพระดำริของพระองค์จนรัฐบาลไทยถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ”            เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เอสซีจี จึงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” โดยเริ่มต้นที่จังหวัดลำปาง…
[elementor-template id="3478"]