Close
|

ค้นหา

September 30, 2017

รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย

น้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตเพราะ น้ำคือชีวิต เอสซีจี จึงจัดกิจกรรม ‘รักษ์น้ำ The Journey สานต่อที่พ่อทำ สร้างฝายทั่วไทย’ ภายใต้โครงการ ‘SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต’ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ำ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 ที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน แบ่งเป็นแกนนำชุมชน 10 คนต่อจังหวัด และตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ 10 คนต่อจังหวัด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครศรีธรรมราช และขอนแก่น กิจกรรมระยะที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่ชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กาญจนบุรี และขอนแก่น ตามลำดับ โดยชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในระยะแรกจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปลงมือปฏิบัติจริงพร้อมส่งต่อความรู้สู่ชุมชนบ้านเกิด ส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นเรี่ยวแรงหลักในการเผยแพร่ส่งต่อแนวพระราชดำริไปสู่เพื่อน ๆ รุ่นราวคราวเดียวกันให้รับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ร่วมกัน เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ – ย้อนรอยต้นกำเนิดฝายตามเส้นทางของพ่อ  …
[elementor-template id="3478"]