Close
|

ค้นหา

September 30, 2017

ร่วมคิด ร่วมใช้ ร่วมพัฒนา สู่นวัตกรรม “ถุงคลุมกล้องผ่าตัดสมอง” ช่วยคนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์

แม้ว่ามาตรฐานทางการแพทย์และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าในอดีตมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัดด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการแพทย์ ทำให้เราต้องสูญเสียเงินมหาศาล เพื่อนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีราคาแพงมาก ซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานไม่ทัดเทียมกัน       ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ของ 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดทำโครงการ “The One”  ภายใต้สโลแกน “ร่วมคิด ร่วมใช้ ร่วมพัฒนา” พร้อมดึงให้เอสซีจี เคมิคอลส์ เข้ามาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพลาสติกสำหรับวงการแพทย์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ กิจควรดี (ประสาทศัลยแพทย์ ) ภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่าถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า “เราริเริ่มโครงการ The One เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ทางการแพทย์ระหว่างคณะแพทย์ฯ ของสามสถาบัน ซึ่งต่อมาก็มีแนวคิดว่าควรร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และเห็นว่าน่าจะเริ่มจากวัสดุทางการแพทย์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกหรือกระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เคยทำงานร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์มาก่อนเชื่อมั่นว่าเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านวัสดุพอลิเมอร์น่าจะช่วยเราได้…
[elementor-template id="3478"]