Close
|

ค้นหา

September 8, 2020

The Mosquito Trap นวัตกรรมกับดักยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเขตร้อนอย่างเอเชียและแอฟริกา รวมถึงประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเฉลี่ยปีละ 100,000 คน และเสียชีวิตกว่า 100 คน เนื่องจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วและแพร่กระจายโรคได้อย่างกว้างขวาง โจทย์สำคัญในการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกจึงอยู่ที่การป้องกันการเกิดโรคด้วยการลดจำนวนการขยายพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส (Institut Pasteur) สถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกซึ่งศึกษาและวิจัยนวัตกรรมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมากว่า 20 ปี ผู้ก่อตั้งโครงการ Defeat Dengue Program ได้ร่วมมือกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งพิเศษ (Functional Material) รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบจนเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมกับดักยุงลายขึ้น ทำความรู้จักนวัตกรรมกับดักยุงลาย นวัตกรรมกับดักยุงลายนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนกับดักยุง ที่ทำหน้าที่ดึงดูดยุงลายให้เข้ามาวางไข่ และส่วนของสารพิเศษที่ช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายในกับดัก หลักการสำคัญเริ่มแรกในการออกแบบกับดักจึงอยู่ที่การเรียนรู้พฤติกรรมตามธรรมชาติของยุงลาย และศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวางไข่ของยุง เพื่อนำมาสร้างกับดักที่เหมาะสม ทั้งเรื่องสีของวัสดุพลาสติก ขนาดและรูปแบบช่องว่างที่ให้ยุงบินเข้า ระดับน้ำ พื้นที่ว่างเพื่อการบินและลงมาเกาะวางไข่ภายในกับดัก…
[elementor-template id="3478"]