Close
|

จบปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

Published on July 23, 2021

แม้ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ผู้คนทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด 19 ซึ่งสามารถทุเลาลงได้จาก 2 ปัจจัย ได้แก่ การร่วมมือร่วมใจของทุกคนในการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเอง เพื่อให้ห่างไกลโรคร้าย และนวัตกรรมที่เร่งเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อหรือแม้กระทั่งวัคซีน โดยหากเทียบกันกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างปัญหาขยะล้นโลกแล้วไม่ต่างกันนัก เพราะจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ผสมผสานกับการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นแก่นของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในยุคปัจจุบัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน

ในฉบับนี้ All Around Plastics จึงเน้นย้ำในเรื่องการจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและนำใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และลดการเกิดขยะด้วยการนำไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลาสติก เริ่มจากการพาคุณไปพบกับนวัตกรรม SMX™ Technology ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ที่เป็นการพัฒนาคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และการปรับตัวของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

[elementor-template id="3478"]