Close
|

ค้นหา

March 30, 2017

ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์น้ำทั่วไทย

“…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้   ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน             ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานผ่านโครงการต่าง ๆ หลากหลายด้านเพื่อยังประโยชน์แก่ประชาชนของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ ดังพระราชดำรัสว่า “น้ำคือชีวิต” จึงทำให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำมากมายอันเกิดจากแนวพระดำริของพระองค์จนรัฐบาลไทยถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ”            เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เอสซีจี จึงน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำ ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” โดยเริ่มต้นที่จังหวัดลำปาง…

November 30, 2016

จากบ้านปลาต่อยอดสู่ศูนย์การเรียนรู้วิถีประมง…เพื่อชีวิต เพื่อชุมชน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่ปี 2555 ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ ริเริ่มโครงการ ‘บ้านปลาจากท่อ PE100’ ร่วมกับชุมชนประมงและภาครัฐนั้น ชุมชนเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เป็นหนึ่งในชุมชนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการนี้ เนื่องจากมองว่าบ้านปลาจะช่วยฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันนำมาสู่อาชีพประมงที่ยั่งยืน โดยปัจจุบัน มีบ้านปลาที่บริเวณชายฝั่งทะเลชุมชนเนินฆ้อจำนวน 60 หลัง ในจำนวนบ้านปลาทั้งหมดเกือบ 800 หลังในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก            ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนเนินฆ้อซึ่งได้ร่วมคิดและลงมือทำบ้านปลาร่วมกับเอสซีจี เคมิคอลส์ มาโดยตลอด อีกทั้งยังสามารถดูแลบ้านปลาและชายฝั่งทะเลบริเวณชุมชนได้เป็นอย่างดี เอสซีจี เคมิคอลส์ ชุมชนเนินฆ้อและภาคีเครือข่าย จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงเนินฆ้อเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ให้กับผู้มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้วิถีประมงและการทำบ้านปลา โดยเอสซีจี เคมิคอลส์ และสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมส่งเสริมและสนับสนุน คุณชาตรี ชื่นชมสกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวถึงที่มาที่ไปของการสร้างศูนย์การเรียนรู้วิถีประมงที่ชุมชนเนินฆ้อเพิ่มเติมดังนี้             “กลุ่มประมงเนินฆ้อตอบโจทย์เราได้ทุกข้อ ทั้งความเข้มแข็ง ความตั้งใจจริง…

September 30, 2016

ขยะรีไซเคิล…ขุมทรัพย์ที่ยั่งยืน

การแยกขยะในองค์กร…จุดเริ่มต้นของอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของชุมชน ขยะไม่ใช่ของไร้ค่าหากมีการคัดแยกที่ถูกต้อง นอกจากการคัดแยกขยะจะทำให้ขยะกลายเป็นของมีค่าของผู้ที่รู้ค่าแล้ว ยังเป็นการแสดงความรักความห่วงใยต่อโลกอย่างง่ายแต่ยั่งยืนที่สุดวิธีหนึ่ง และเพราะรู้ดีว่าการคัดแยกขยะมีประโยชน์ต่อหลาย ๆ ฝ่าย เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงนำแนวคิดโครงการ     Do it clean มาปฏิบัติจริงในองค์กรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโรงงานของทุกบริษัทในเอสซีจี เคมิคอลส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้ชุมชน ลดภาระการจัดเก็บขยะของเทศบาล ลดปริมาณขยะภายในโรงงาน และปลูกจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเลือก วิสาหกิจชุมชนขยะรีไซเคิล มาบชะลูด ชากกลาง ซึ่งดำเนินธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2554 ให้เป็นผู้รับซื้อขยะรีไซเคิลเหล่านี้เนื่องจากมองเห็นศักยภาพจึงอยากสนับสนุนชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการคัดแยกขยะในโครงการ Do it clean ที่เอสซีจี เคมิคอลส์ แบ่งเป็นขยะในสำนักงาน ได้แก่ ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋องอะลูมิเนียม กระดาษ และขยะในโรงงาน ได้แก่ ไม้และโลหะ โดยปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้สามารถรับซื้อขยะจาก 5 โรงงานใน เอสซีจี เคมิคอลส์ ในอนาคตคาดว่าจะสามารถรับซื้อเพิ่มได้อีก ซึ่งการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางทำให้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ได้รับประโยชน์โดยตรง ซึ่ง พี่จ็อด-จำนงค์ จ้อยทองมูล ประธานวิสาหกิจชุมชนมาบชะลูด…

September 30, 2016

เพื่อนช่วยเพื่อน ส่งต่อความตั้งใจ ร่วมสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ผู้ประกอบการหลายคน เมื่อได้ยินเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory อาจคิดว่าเป็นเรื่องยากในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงงานไปสู่แนวทางนี้ แต่หากได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการทำ Eco Factory มาแล้วก็อาจเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยคิด            เช่นเดียวกับความรู้สึกของ คุณภาคภูมิ ภูอุดม Executive Vice President บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่นำโรงงานของบริษัท ผ่านการตรวจประเมินโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในปี 2559 ด้วยความช่วยเหลือจาก “เพื่อน” ที่ยึดมั่นในแนวคิดเดียวกัน และเคียงข้างกันมาตลอดอย่าง เอสซีจี เคมิคอลส์             “บริษัท ที.เค.เอส.เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเหมือนกับเอสซีจี เคมิคอลส์” คุณภาคภูมิเริ่มต้นบท   สนทนาในวันที่ คุณสุภาวิณี กฤษณาวัฒนา…
[elementor-template id="3478"]