Close
|
> SUSTAINABILITY > ถอดรหัส ESG – แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ถอดรหัส ESG – แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Publish On 23, Jul 2021 | ถอดรหัส ESG – แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในแวดวงธุรกิจ ESG หรือ “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นหนึ่งในหัวเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลก นั่นก็เพราะวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลทางการเงินเลย

 

คอลัมน์ Sustainability ครั้งนี้ เราจึงขอชวนคุณไปทำความรู้จักกับ ESG ไปด้วยกัน พร้อมกับถอดรหัสวิธีการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการนำ ESG เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก

 

 

 

 

ความหมายของ ESG

ESG ประกอบด้วย 3 คำสำคัญที่จำเป็นต้องจัดการเพื่อสร้างการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ได้แก่ E-Environmental สิ่งแวดล้อม, S-Social สังคม และ G-Governance ธรรมาภิบาล ซึ่งทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยสะท้อนบทบาทของธุรกิจในฐานะผู้มีความรับผิดชอบครอบคลุมต่อทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน

 

เริ่มจากประเด็น E สิ่งแวดล้อม’ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทุกส่วนตั้งแต่ต้นทางในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน ไปสู่ปลายทางที่การปลดปล่อยของเสีย ขยะ มลพิษ และก๊าซเรือนกระจก องค์กรธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

 

ถัดมาในประเด็น ‘Sสังคม’ สามารถมองภาพรวมได้ทั้งภายในองค์กรเอง จะต้องปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงานอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า และมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนที่เป็นตนอาศัยอยู่ และส่วนสุดท้าย ประเด็น ‘Gบรรษัทภิบาล’ นั่นคือการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส ไว้ใจได้ มีการกำกับดูแลกิจการเป็นอย่างดี มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ทั้งหมดสอดประสานเพื่อสร้างธุรกิจที่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและเป็นสุขสำหรับทุกคน

 

 

 

 

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มุ่งสู่ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน

 

แนวคิด ESG มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ทั้งกับเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน และการมุ่งสู่การเป็น ‘ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน’ หรือ ‘Chemicals Business for Sustainability’ ซึ่งเน้นไปที่การดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกภาคส่วน

 

 

 

 

ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมคือนโยบายที่เอสซีจีดำเนินการมาโดยตลอดผ่านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดแล้ว ยังยกระดับการดำเนินธุรกิจผ่านการสร้าง Roadmap เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และครอบคลุมทั้งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก ตั้งแต่การออกแบบเม็ดพลาสติกและโซลูชันที่ทำให้สามารถนำพลาสติกไปรีไซเคิลได้ง่าย โดยยังคงคุณสมบัติตั้งต้นไว้อย่างครบถ้วน การนำพลาสติกใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง หรือผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับธุรกิจปิโตรเคมี ไปจนถึงการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ

 

นอกจากในส่วนการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกแล้ว ยังพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและลดการเกิดของเสียส่วนเกินให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งการจัดทำตรารับรอง SCG Green Choice เป็นเครื่องหมายที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้าเหล่านี้ถูกคิดค้นพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้งานสินค้าได้อย่างไร้กังวล

 

 

 

 

ในส่วนสังคม เริ่มต้นจากในองค์กรเอง เอสซีจีให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของพนักงานทุกคนตลอดระยะเวลาที่ทำงานให้กับองค์กร พร้อมกับการพัฒนาชุมชนเพื่อนบ้านของเอสซีจี โดยเข้าไปมีส่วนร่วม ช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหา และระดมสมองเพื่อให้ชุมชนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน และส่วนธรรมาภิบาล เอสซีจีถือเอาความโปร่งใส เป็นธรรม และจรรยาบรรณเป็นเรื่องสำคัญ​ ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน

 

การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตามแนวคิด ESG นอกจากจะเป็นการสะท้อนบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินผล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และมองเห็นทิศทางในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

[elementor-template id="3478"]