Close
|
> SUSTAINABILITY > กิจกรรมเฉลิมราชย์ราชา ตามรอยปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมเฉลิมราชย์ราชา ตามรอยปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม

Publish On 27, Sep 2019 | กิจกรรมเฉลิมราชย์ราชา ตามรอยปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม

เมื่อความยั่งยืนคือโจทย์ของโลกยุคปัจจุบัน ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน เพราะไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อโลกใบนี้เท่านั้น หากยังเป็นมรดกความห่วงใยที่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถัดไปได้  และเป็นปรัชญาสำคัญที่เอสซีจีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเสมอมา

 

 

 

 

“ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” หนึ่งในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ 4 ประการของเอสซีจี คือการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทำประโยชน์ให้แก่สังคมและทุกชุมชนที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เอสซีจีถือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีมหามงคลนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เอสซีจีได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พนักงาน และเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ ทำกิจกรรมสังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่าน 3 กิจกรรมใหญ่ภายใต้โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” และโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

 

 

 

 

เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

 

กิจกรรมแรกคือ เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของชาวไทย

 

 

 

 

เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง

 

เนื่องจากปัญหาภัยแล้งของประเทศไทยในปีนี้ซึ่งหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีและยังคงทวีความรุนแรง จึงเกิดเป็นกิจกรรม เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง เอสซีจีได้มอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1,000 ใบ ให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้งอย่างหนักและยังไม่มีถังเก็บน้ำของชุมชน เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งด้วยการมีน้ำสำรองสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

 

 

 

 

โดยถังเก็บน้ำคุณภาพสูงผลิตจากนวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์ “เอลิเซอร์” ของเอสซีจี ซึ่งเป็นวัสดุเฉพาะสำหรับการผลิตถังเก็บน้ำที่ปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งการอุปโภคและบริโภค เพราะผ่านการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ว่าสามารถสัมผัสอาหารและน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว ปรอท และสารหนู* ทั้งยังแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการตั้งกลางแจ้ง โดยได้ติดตั้งถังเก็บน้ำบนฐานวางที่จิตอาสาร่วมกันสร้างขึ้นจากคอนกรีตที่เหลือใช้จากการก่อสร้าง เพื่อให้ทั้งกระบวนการสอดคล้องกับแนวทาง SCG Circular Way หรือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

 

 

เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ

 

สุดท้ายคือ เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ กิจกรรมที่เอสซีจีน้อมนำพระราชดำริ “จากภูผา สู่มหานที”​ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำร่วมกับคนในชุมชนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อประโยชน์ทั้งการคืนสมดุลสู่ระบบนิเวศ แก้ปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วม และกระจายน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ เอสซีจีมุ่งแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวตลอดทั้งปี 2562 โดยร่วมกับชุมชนและจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ 10,000 ฝาย สร้างสระพวงเชิงเขา และระบบแก้มลิงในพื้นที่ราบ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่รอบโรงงานรวมถึงพื้นที่สาธารณะรวม 50,000 ต้น และร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 18 จังหวัด

 

 

 

 

สำหรับโครงการ เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ ที่จังหวัดระยอง ได้แก่ การสร้างและซ่อมฝายชะลอน้ำจำนวน 120 ฝาย ณ เขายายดา ในพื้นที่ชุมชนบ้านมาบจันทร์ ชุมชนบ้านตะเกราทอง และชุมชนบ้านศาลเจ้า เพื่อช่วยชะลอความเร็วของกระแสน้ำ ลดการพังทลายของหน้าดินและการเกิดอุทกภัย แหล่งน้ำในบริเวณฝายจึงใสขึ้น สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค และยังฟื้นฟูป่าธรรมชาติให้พื้นที่ชุ่มชื้น ต้นไม้เจริญงอกงามอีกครั้ง ถือเป็นการสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชน  ร่วมไปกับกิจกรรมปลูกต้นโกงกางจำนวน 7,000 ต้น บริเวณป่าชายเลนเนินฆ้อ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศริมชายฝั่งให้เป็นพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ และเป็นเกราะป้องกันคลื่นน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยองต่อไป

 

 

 

 

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อร่วมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกับจิดอาสาจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ การเก็บขยะชายหาด ขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำสาธารณะ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน และประกอบ “บ้านปลา” จากท่อ PE100 ที่เหลือจากกระบวนการขึ้นรูปเพื่อทดสอบคุณภาพ ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและรักษาสมดุลของท้องทะเลระยอง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในทะเลที่ชาวประมงจะสามารถทำมาหากินได้อย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน

 

 

 

 

ทุกกิจกรรมที่ลงมือทำนั้นไม่เพียงแต่ได้ส่งมอบประโยชน์ให้กับผู้คนในสังคม และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ความชื่นชมยินดีและความสุขที่เกิดขึ้นยังให้ผลคืนกลับมาสู่ผู้ร่วมโครงการ ทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ เกิดเป็นวงจรของการทำความดีต่อเนื่องกันไปไม่รู้จบ การทำสิ่งดี ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก อาจเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองถนัด หรือเริ่มต้นจากในชุมชนพื้นที่ที่ตัวเองอาศัยอยู่ก่อน แล้วความสุขเหล่านี้จะส่งผลต่อเนื่องจนเป็นวงกว้างขึ้นครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างสังคมไทยที่มีความสุขได้อย่างยั่งยืน

 

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

[elementor-template id="3478"]