Close
|

ค้นหา

June 4, 2019

THE LIFESAVER™ ผู้พิทักษ์ชีวิต ความห่วงใยที่ส่งต่อสู่ชุมชน

ความปลอดภัย เป็นเรื่องจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรตระหนักไว้ในชีวิตประจำวัน  เพราะพฤติกรรมตามความเคยชินหรือความเพิกเฉยต่อเรื่องความปลอดภัยอาจทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาได้ โครงการ The LifesaverTM ผู้พิทักษ์ชีวิต จึงเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับทุกคน ไม่เพียงแค่เฉพาะในเวลาทำงาน แต่เป็นตลอดเวลาที่ใช้ชีวิต และความสำเร็จของโครงการนี้ เกิดขึ้นจากการวางแผนการทำงานที่ดีระหว่าง ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และชุมชนเนินพยอม ชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งและร่วมใจทำให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นจริงในการใช้ชีวิตทุกวัน คุณสัญญา สายสมร ประธานชุมชนเนินพยอม (ซ้าย) และคุณสมชาย คชเดช ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี (ขวา ) บทสนทนาระหว่างคุณสมชาย คชเดช ผู้จัดการชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนจาก ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และคุณสัญญา สายสมร ประธานชุมชนเนินพยอม เป็นเครื่องยืนยันความร่วมมือตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการเกือบ 2 ปี และความสำเร็จที่กำลังก้าวสู่การขยายความปลอดภัยให้ทั้งจังหวัดระยอง โครงการ The LifesaverTM เกิดขึ้นได้อย่างไร คุณสมชาย : จริง ๆ โครงการนี้เริ่มต้นภายในองค์กร…