Close
|

นวัตกรรมแห่งความใส่ใจ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Published on September 8, 2020

พบกับนวัตกรรมป้องกันเชื้อในชีวิตประจำวันสำหรับคนไทยในยุค New Normal ที่ต้องระมัดระวังพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันกันอย่างเคร่งครัด โดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ออกแบบฉากกั้นอะคริลิกป้องกันเชื้อแบบสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตนอกบ้าน และนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 แบบเคลื่อนที่เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้แก่แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความร่วมมือระหว่างเอสซีจีและเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) พัฒนานวัตกรรมรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะที่ออกแบบให้ตรงความต้องการใช้งานและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น